Význam vzoru-příkladu ve skautské výchově

Východočeská lesní škola skautů a skautekPařezská Lhota, 24/6 2013  –  Honza Šolc – KOL, Liberec

 

Polovina dotázaných mladých lidí mezi 15. a 19. rokem odpověděla, že nemá vůbec žádné vzory. -Průzkum čas. PSYCHOLOGIE DNES, 2013-

Úvodní anketa v družině (lépe než v oddíle):  Babička – Učitel – Zpěvačka – Matka – Sestra/Bratr – Sportovec – Trenér – Kosmonaut – Otec – Herečka – Kamarád – Válečný hrdina…(záměrně neuvádím vůdce/vůdkyni oddílu)  „Je mezi těmito lidmi někdo, koho bys mohl/a pokládat za svůj životní vzor?“ (Metodický pokyn družině: Nespěchej s odpovědí, v klidu se rozmysli.) Není pak nutné žádat od členů družiny „proč“, spíš volně a neautoritativně anketu uzavřít s hodnotovým resumé (ve smyslu prosociálnosti – viz dále). Vyznění ankety je důležitým poznáním pro činovníky.

Už z vůdcovského principu, který byl našemu hnutí dán šťastně do vínku, vyplývá, že v skautingu  má dobrý příklad velký význam a je dobře se jím zabývat na Lesních školách a v metodikách pro činovníky. Můžeme pohovořit o tom, že naše liberální doba (smí se cokoli, co není proti ústavě a zákonům) i posledních dvě stě let výrazně podporují narůstající motivace penězi, což mělo a má spolu s dalšími vlivy dopad na rozvolnění řádu společnosti.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Proč se chceme podobat svým vzorům? Většina autorů se domnívá, že základem téhle vzorové motivační dispozice je moc (síla, očekávaná ochrana) modelové osobnosti a citový vztah k ní. O vzorech a jejich významu pro „správné vedení života“ (TGM) pojednávají především dvě vědecké disciplíny – etika, jež je „praktickou filozofií,“ a psychologie. Z teoretického náhledu se otázkou „proč je to dobré“ (mít vzor) zabývá etika. Psychologie spíš otázkou „jak se to stává“, jak se v člověku rodí ta příchylnost k osobě pojímané za vzor.

Následující řádek můžeme pokládat za definici: Identifikace (ztotožnění) se vzorem je převzetím zájmů a cílů druhých, spojené s přáním podobat se jim.

Identifikace (ztotožnění) s otcem – přisvojit si jeho sílu, rozhodnost, sebejistotu (otec je „zákon“). Identifikace s matkou – přisvojit si její laskavost, citovost a dobrotu (matka je „láska“). Významná je identifikace s prosociálními vzory (myslí na společné dobro víc než na vlastní, prospívají a pomáhají, aniž by předem mysleli na peníze nebo protislužbu, což viditelně dizonuje s trendem doby).

Závěr jednoho psychologického výzkumu: Děti, které pozorovaly „štědré vzory“ se stával\y laskavějšími, ochotně se dělily. Tzv. „výše postavené vzory“ (hrdinové, olympionici, státníci) působí na děti silněji.

Ve sféře výchovy je popsána řada účinných metod, spolehlivě ale fungují především dvě: metoda příkladu a taky metoda příběhu. Měli bychom mít ve skautingu na zřeteli obě, i když ta první je naším dnešním tématem.

MINOLTA DIGITAL CAMERAProtentokrát tedy jen zmínka: Metoda příběhu – působení příběhem samým na představivost, citovost, empatii – zaznamenává v dnešním informatickém světě (zobecňování, řízení, instruování) velký úspěch v ovlivňování dětí a mladistvých.

Vzory rozlišujeme na reálné (V.Havel, Jar. Jágr, papež Jan Pavel II., Ivana Hejnová, Mr. Winton) a vory zobrazené  (T.G.M., hrabě M. Christo, Matka Tereza, parašutisté z Antropoidu, pplk. Mašín, Harry Potter).

Podle průzkumu psycholožky doc. Kratochvílové z hradecké univerzity preferují děti za osobní vzory rodiče a prarodiče. (Stejně u dospělých: z 10 dotázaných jich uvádí 9 za vzor otce, matku, prarodiče). Bohužel malou preferenci mají učitelé (učitelé na pedagogických fakultách už obstáli mnohem lépe, což  lze vysvětlit vyspělostí a posuzovací schopností studentů).

Historicky nejvýznamnější vzory, např. proroků jako Ježíš, Buddha, Mohamed, nevzešli z náboženského nebo etického dogmatu, ale silou, působivostí vlastních činů.

Je překvapivým zjištěním, že mediální idoly mají u dětí preference nízké (na učňovských školách už vyšší), což by poukazovalo přes všechny výhrady na stále významnou roli rodiny.Jde-li řeč o mediálních „vzorech“, nelze v kontextu našeho pojednání neupozornit na zjištěný psychologický poznatek: Vliv brutálního chování tzv. sympatického hrdiny ve filmech prezentujících násilí (často jakoby v zájmu dobra) má po pěti minutách sledování nežádoucí účinek – mladý divák ztrácí vlastní hodnotovou identitu a ztotožňuje se s násilnickým hrdinou (!). Stejně tak výzkumy mezi studenty hotelových škol nebo výučních číšnických oborů prokázaly, že po absolvování déledobější praxe vzaly za své hodnotové postoje studentů a oni přijali často neetickou pragmatiku obsluhujícího personálu.

V této souvislosti nelze smlčet nesmírný vliv pornoprůmyslu, prezentujícího erotické a sexuální scény rovněž plné násilí a dehonestace člověka. Někdejší severoamerický viceprezident Joe Lieberman se postavil v cause „Cannibal Corps“ na stranu rodičů, žalujících nahrávací a distribuční elektronický komplex za nahrávku jmenované hudební skupiny. Ve čtrnácti slokách je tu popisováno znásilňování ženy mající na krku nůž. Nosič získal obrovskou pozornost mladistvých  a celé tažení vyšlo naprázdno a vyvolalo rozhořčení, když v zájmu “svobody podnikání“ vyhráli právníci žalované strany.

Psychiatři a psychologové upozorňují, že spíš než násilí a antivzory (pornoherci) tu destruuje mysl dětí a mladistvých skutečnost, že pro ně nepochopitelné a šokující obrazy zasahují a rozvracejí   mentální, rozumovou a citovou osobnostní kapacitu, odvádějící je od přirozeného zrání, od představ vývojově jim vlastních. (Projevovaný stud je pak poslední zábranou při konfrontaci s realitou, jíž zatím vývojově nedospěli).

MINOLTA DIGITAL CAMERAMáme před sebou velmi nesnadný úkol (už Řekové věděli a celé jejich dramatické umění to prokazuje, že dvě síly přebijí v motivaci člověka vše ostatní – sex a smrt . Což nejlépe a nejrychleji pochopil elektronicko-mediální byznys alias Hollywood. Co tedy má dělat skautský vůdce nebo činovník? Otevřeně a taktně o věcech hovořit a být skautské mládeži naslouchajícím, neautoritativním, nemoralistním, přirozeně „nakažlivým“ vzorem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *